بهره مندی از پرسنل مجرب و با همکاری انجمن صنفی مسئولین فنی آزمایشگاههای غذا و داروی ایران


این آزمایشگاه با بهره مندی از پرسنل مجرب و با همکاری انجمن صنفی مسئولین فنی آزمایشگاههای غذا و داروی ایران آماده ارائه خدمات فنی آموزشی و برگزاری کارگاه های آزمایشگاهی در زمینه کنترل کیفیت شیمیایی و میکروبی مواد غذایی برای مسئولین فنی کارخانجات تولید کننده مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی می باشد.