پیرو بازدید از آزمایشگاه بین المللی استاندارد دیالوگ ارمنستان  در تاریخ  19 تیرماه 96 و با توجه به امکانات و تجهیزات پیشرفته این آزمایشگاه و بهره مندی آنها از متخصصان با تجربه و همچنین نظر به تجربیات آزمایشگاه استاندارد دیالوگ در زمینه انجام آزمونهای تخصصی تایید محصولات حلال ، همکاری دو جانبه با این آزمایشگاه معتبر در زمینه انجام آزمونهای تخصصی فیزیکو شیمیایی،آزمونهای تخصصی میکروبی ،مایکوتوکسین ها، باقیمانده سموم دفع آفات ، تعیین مقادیر بسیار اندک فلزات با بکار گیری تکنولوژی جدید ICP  ، آزمون های GMO  و همچنین آزمون های تخصصی تایید محصولات حلال آغاز شد.