به گفته مدیر کل آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو ،  تعدادی از نمونه های دریافتی پرتقال٬ ليموترش و سيب قاچاق که توسط تعزیرات حکومتی توقيف شده ، مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته که متاسفانه ميزان آفت کشهای آن بيش از حد مجاز استانداردهای ملی ایران است و این آفت کشها می تواند اثرات مضری را بر سلامت مصرف کننده ایجاد کند.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)٬ دکتر حسين رستگار در همین رابطه  گفت: قاچاق یکی از معضلات مهم کشور بوده و مبارزه و جلوگيری از واردات کالای قاچاق نيازمند برنامهریزی جدی و گسترده است.

وی افزود: با توجه به اینکه کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند٬ هيچگونه نظارت و کنترلی روی آنها وجود ندارد٬ این کالاها میتوانند به صورت جدی سلامت جامعه را به خطر اندازند. رستگار خاطر نشان کرد: همانطور که در بسياری از رسانه ها مطرح شده٬ حجم بالایی از مرکبات و ميوهها به صورت قاچاق وارد کشور شده است که از جنبه سلامت هيچگونه نظارت و کنترلی به علت ورود از مبادی غيرمجاز وجود ندارد و سازمانهای نظارتی نيز برای نظارت بر این کالاها دسترسی به منابع توليد و وارد کننده نداشته و در بسياری از آنها نيز به علت نامشخص بودن شرکت یا شخص وارد کننده امکان برخورد قانونی وجود ندارد و تنها در سطح عرضه میتوان نظارتهای متناوبی را از سوی سيستمهای نظارتی و کنترلی انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از نمونه های دریافتی پرتقال٬ ليموترش و سيب قاچاق که توسط تعزیرات حکومتی توقيف شده مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته که متاسفانه ميزان آفت کشهای آن بيش از حد مجاز استانداردهای ملی ایران است و این آفت کشها میتوانند بر سلامت مصرف کننده اثرات مضری را ایجاد کنند که این موضوع نشان دهنده نيازمندی به برنامه ریزی جدی و نظارت بر ورود و مقابله با کالاهای قاچاق توسط سازمانهای ذیربط است.

مدیر کل آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: کالاهای قاچاق غير از تهدید جدی سلامت جامعه آسيبهای جبران ناپذیری بر توليد داخلی که از شاخص های اقتصاد مقاومتی بوده نيز وارد میکند و ورود مرکبات و ميوههای با سموم بيش از حد مجاز نشانه ای از صدمه بر سلامت مصرف کننده و از طرفی دیگر صدمه بر توليد داخلی است.

 


منبع: ایسنا